2

വൈറ്റ് വൈൻ കുപ്പി ഉള്ള പിക്നിക്, സിന്തറ്റിക് ടർഫ്

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

പെറുവിലെ ലിമയിലെ പാർക്കിലെ കൃത്രിമ പുല്ല് പദ്ധതി കളിസ്ഥലം